Yang, Kun, Yi Wu, Yali Zhou, Tianhong Zhou, Li Wang, Zhili Geng, and Xiaolin Yin. 2020. “THALIDOMIDE FOR PATIENTS WITH THALASSEMIA INTERMEDIA: A RETROSPECTIVE MULTICENTER CLINICAL STUDY”. Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases 12 (1):e2020021. https://doi.org/10.4084/mjhid.2020.021.