[1]
Bezirgiannidou, Z., Christoforidou, A., Kontekaki, E., Anastasiadis, A., Papamichos, S., Menexidou, H., Margaritis, D., Martinis, G. and Mandadakis, E. 2016. Hyperhemolytic Syndrome complicating a Delayed Hemolytic Transfusion Reaction due to anti-P1 alloimmunization, in a pregnant woman with HbO-ArabĪ²-thalassemia. Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases. 8, (Oct. 2016), e2016053. DOI:https://doi.org/10.4084/mjhid.2016.053.