(1)
Sun, M.; Chen, C.; xiao, weiqiang; Chang, yanmin; Liu, cailin; Xu, Q. INCREASE IN CANDIDA PARAPSILOSIS CANDIDEMIA IN CANCER PATIENTS. Mediterr J Hematol Infect Dis 2019, 11, e2019012.