Bezirgiannidou, Z., Christoforidou, A., Kontekaki, E., Anastasiadis, A., Papamichos, S., Menexidou, H., Margaritis, D., Martinis, G., & Mandadakis, E. (2016). Hyperhemolytic Syndrome complicating a Delayed Hemolytic Transfusion Reaction due to anti-P1 alloimmunization, in a pregnant woman with HbO-ArabĪ²-thalassemia. Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases, 8, e2016053. https://doi.org/10.4084/mjhid.2016.053