BEZIRGIANNIDOU, Z.; CHRISTOFORIDOU, A.; KONTEKAKI, E.; ANASTASIADIS, A.; PAPAMICHOS, S.; MENEXIDOU, H.; MARGARITIS, D.; MARTINIS, G.; MANDADAKIS, E. Hyperhemolytic Syndrome complicating a Delayed Hemolytic Transfusion Reaction due to anti-P1 alloimmunization, in a pregnant woman with HbO-ArabĪ²-thalassemia. Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases, v. 8, p. e2016053, 18 Oct. 2016.