Liu, Yi-Chang, Ching-Ping Lee, Tsung-Jang Yeh, Yuh-Ching Gau, Chieh-Yu Hsieh, Ya-Lun Ke, Jeng-Shiun Du, Ming-Hui Lin, Hui-Ching Wang, Shih-Hao Tang, Shih-Feng Cho, Jui-Feng Hsu, Samuel Yien Hsiao, Chin-Mu Hsu, and Hui-Hua Hsiao. 2020. “Calreticulin Mutation Survey by High Resolution Melting Method Associated With Unique Presentations in Essential Thrombocythemic Patients: CALR Mutation Survey by HRM in ET Patients”. Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases 12 (1):e2020022. https://doi.org/10.4084/mjhid.2020.022.