Tong, Ming, Fang Chen, Xiaolin Xiao, Lianhong Zou, Yu Jiang, Changping Hu, Qing Zheng, Hong Xu, Chen Zhu, Ying Xiong, and Yimin Zhu. (2020) 2021. “ELEVATED SERUM PENTRAXIN-3 LEVELS IS POSITIVELY CORRELATED TO DISEASE SEVERITY AND COAGULOPATHY IN COVID-19 PATIENTS”. Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases 13 (1):e2021015. https://doi.org/10.4084/mjhid.2021.015.