Bezirgiannidou, Z., Christoforidou, A., Kontekaki, E., Anastasiadis, A., Papamichos, S., Menexidou, H., Margaritis, D., Martinis, G. and Mandadakis, E. (2016) “Hyperhemolytic Syndrome complicating a Delayed Hemolytic Transfusion Reaction due to anti-P1 alloimmunization, in a pregnant woman with HbO-Arabβ-thalassemia”, Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases, 80, p. e2016053. doi: 10.4084/mjhid.2016.053.