Bezirgiannidou, Z., A. Christoforidou, E. Kontekaki, A. Anastasiadis, S. Papamichos, H. Menexidou, D. Margaritis, G. Martinis, and E. Mandadakis. “Hyperhemolytic Syndrome Complicating a Delayed Hemolytic Transfusion Reaction Due to Anti-P1 Alloimmunization, in a Pregnant Woman With HbO-Arabβ-Thalassemia”. Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases, Vol. 8, Oct. 2016, p. e2016053, doi:10.4084/mjhid.2016.053.